Kunnallisvalitus talousarvion sote-paketista

 

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Lauri Tiainen ja varavaltuutettu Hannes Mikkola ovat tehneet Turun hallinto-oikeudelle valituksen Loimaan kaupunginvaltuuston joulukuussa 2017 talousarvion yhteydessä käsittelemästä sote-paketista.

Valitus koskee myös hyvinvointivaliokunnan marraskuussa 2017 tekemää päätöstä sote-asiassa.  Asiaa koskevissa pöytäkirjoissa on puutteita ja virheellisiä merkintöjä. Lisäksi valituksessa tuodaan esiin se, ettei vuoden 2018 talousarvioon ole lisätty tai korjattu valtuuston tekemiä muutoksia. Ilman korjauksia talousarvio ei anna todenmukaista pohjaa vuoden 2018 päätöksenteolle.

Loimaan Lehti on kirjoittanut asiasta 18.1.2018 ilmestyneessä lehdessä “Loimaan sote-paketista valitus oikeuteen” ja Hannes Mikkola on kommentoinut Lukijoilta -palstalla 20.1.2018.

Valitus Loimaan kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.12.2017 § 98

Esitämme kumottavaksi Loimaan kaupunginvaltuuston päätöksen 11.12.2017 § 98 koskien kaupunginhallituksen esitystä, jota Eveliina Tyyskänen on esittänyt muutettavaksi hyvinvointivaliokunnan päätöksen mukaiseksi. Kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin valtuuston päätökseksi äänin 24 -19.

Valituksen perusteluina esitämme seuraavaa:

Kaupunginhallitus on 30.10.2017 § 332 päättänyt, että palvelujen ostoista vähennetään 250.000 euroa, aineista ja tarvikkeista 250.000 euroa ja henkilöstömenoista 250.000 euroa. Lisäksi vähennetään muista kuluista 250.000 euroa. Vähennykset on päätetty tehdä virkamiestyönä.

Edellä mainittu päätös tarkoittaa, että kaupunginhallitus on ottanut itselleen ratkaisuvallan talousarvion tasapainottamiseksi, eikä se ole päätöstään kumonnut, vaikka hyvinvointivaliokunta on omaehtoisesti sen alaan kuuluvia asioita kokouksessaan 14.11.2017 § 48 käsitellyt esityksen pohjalta, jonka otsikkona on ”Kustannussäästöjä vuosille 2018 – 2019”. Kyseisessä asiakirjassa ei ole päivämäärää eikä sen laatijan nimeä. Tämän perusteella sosiaali- ja terveysjohtaja on todennäköisesti tehnyt hyvinvointivaliokunnalle ehdotuksen talouden tasapainottamisesta. Ehdotus jätettiin pöydälle ja sitä käsiteltiin uudelleen 21.11.2017 § 53.Tällöin sosiaali- ja terveysjohtajan muutettua esitystä vastaan Maarit Koivisto teki esityksen, jonka hyvinvointivaliokunta hyväksyi äänin 6 – 3. Ohessa valiokunnan pöytäkirjanote ko. päätöksentekoprosessista.

Kaupunginhallitus on käsitellyt 27.11.2017 § 374  asiaa ja esittänyt valtuustolle viitaten sosiaali- ja terveysjohtajan hyvinvointivaliokunnassa tekemään esitykseen. Eveliina Tyyskänen esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointivaliokunnan asiasta tekemän päätöksen. Kaupunginhallituksessa Eveliina Tyyskäsen esitys äänestyksessä hylättiin. Hänen ehdotuksensa on   kirjattu hallituksen pöytäkirjaan, mutta hyväksytyksi tullutta esitystä ei ole mainittu pöytäkirjassa. Hallituksen pöytäkirjassa ei ole myöskään hyvinvointivaliokunnan yksityiskohtaista kirjausta asian käsittelystä.

Kaupunginhallitus on 27.11.2017 § 374 karsinut elinympäristövaliokunnan palvelualalta 100.000 euroa ilman valiokunnan käsittelyä ja noudattanut siten 30.10.2017 tekemäänsä päätöstä. Kaupunginhallituksen päätökset ovat ristiriitaisia keskenään, eivätkä toteuta lakien ja sääntöjen mukaista hyvää hallintotapaa. Pöytäkirjoista ei selviä, että kaupunginhallitus olisi perunut 30.10.2017 tekemänsä päätöksen ja siirtänyt talousarvion käsittelyä takaisin valiokunnille tai että se olisi enemmistöpäätösesityksensä kaupunginvaltuustolle kirjannut valtuuston asiakirjoihin liitettäväksi.

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 § 98 päättänyt sosiaali- ja terveystoimialalle tasapainotusvaiheessa kohdennetut määrärahavähennykset toteuttaa siten, että  hyvinvointivaliokunta/sosiaali- ja terveyspalveluala jatkaa valiokunnan 21.11.2017 talousarvion tasapainotuksen yhteydessä esittelijän esittämien toimenpiteiden valmistelua ja toteutusta. Edellä mainittuja esittelijän esittämiä toimenpiteitä eikä valmistelua ole esityslistan liitteenä. Ne eivät myöskään ole osana asian esitystekstissä valtuustokäsittelyssä.

Lisäksi toteamme, että virallisesti oikeaksi todistettuun valtuuston lopullisesti hyväksymään talousarvioon vuodelta 2018 ei ole lisätty tai korjattu valtuuston tekemiä muutoksia, joten se ei anna täysin oikeata pohjaa vuoden 2018 kaupungin päätöksenteolle. Mielestämme talousarvion itsessään tulee olla sellaisessa muodossa, että sen muutettuja päätöksiä ei tarvitse hakea pöytäkirjoista.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 11.12.2017 äänestysluettelo liite nro 5 on virheellinen. Sen mukaan Juha Raitala ja Paavo Rautavuori ovat äänestäneet sekä jaa että ei. Simo Rajamäki ja Hanna-Mari Piironen eivät ole äänestäneet lainkaan, vaikka ovat olleet paikalla.

Olemme tarvittaessa valmiita täydentämään valitustamme ja antamaan lisäselvityksiä.

Hannes Mikkola
Varavaltuutettu
Eläkeläinen Loimaan kaupungista

Lauri Tiainen
Valtuutettu
Eläkeläinen Loimaan kaupungista

Liitteet:

Hyvinvointivaliokunnan pöytäkirjaote 21.11.2017 § 53.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 11.12.2017 § 98 liitteineen.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *