Päihdeohjelma ja päihdesuunnitelma, Valtuustoaloite 07.12.2020

Päihdehuoltolain 3§:ssä määrätään päihdehuollon järjestämisestä seuraavaa: Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Me allekirjoittaneet esitämme, että tämän lakisääteisen velvoitteen täyttämisen helpottamiseksi Loimaalle laaditaan oma päihdesuunnitelma ja samassa yhteydessä päivitetään kaupungin päihdeohjelma.

Kunnallinen päihdesuunnitelma osa Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman täytäntöön panoa. Kuntien on laadittava ajantasaiseen tietoon ja tarpeeseen perustuva strategia päihdepalveluiden ja ennaltaehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta kunnassa ja sisällytettävä se osaksi kaupunkistrategiaa. Päihdesuunnitelman laadinnassa on huomioitava myös Loimaan kaupunkistrategian mukainen kuntalaisten osallistaminen, eli päihdepalveluita käyttävien kuntalaisten näkemys palveluiden nykytasosta ja kehittämistarpeista. Päihdesuunnitelma tulee päivittää valtuustokausittain.

Työpaikan päihdeohjelma on asiakirja, jossa kuvataan tavoitteet, menettelytavat, sisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot työpaikan ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Loimaan kaupungin päihdeohjelma on laadittu 2010 ja päivitetty 2016. Päihdeohjelma tulee päivittää ajantasaiseksi ja päivityksen yhteydessä päihdeohjelmaan tulee lisätä myös rahapelihaittojen ehkäisy ja rahapeliongelmaisen hoitoonohjaus.

Kummankin asiakirjan tulee osaltaan pyrkiä vähenetämään riippuvuuksista aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallisia haittoja.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä