Ryhmäpuhe 11.11.2019 kaupungin valtuusto

Tänään me, Loimaan kaupungin valtuusto, tulemme määräämään kunnallis- ja kiinteistöveroprosentin vuodelle 2020. Veroprosentista päätämme tiukassa taloustilanteessa, jossa useaan otteeseen sekä kaupungin luottamushenkilöitä että virkamiehiä on vedottu kääntämään kaikki kivet menoleikkausten löytämiseksi. Moni meistä poliitikoista suhtautuu verotukseen ideologisesti ja jopa intohimoisestikin, mutta kaikkien kaupungin asukkaiden elämään vaikuttavissa suurissa päätöksissä tulisi kuitenkin pystyä näkemään talouden realiteetit omien ideologisesti värittyneiden lasien lävitse.

Viimeviikon torstaina sivistysvaliokunta sai vihdoinkin tehtyä päätöksen Loimaan kaupungin tulevaisuuden kouluverkosta. Kun kyseessä ovat lapset ja nuoret, päätökset eivät ole kellekkään helppoja. Väestöennusteiden mukaan lasten määrä perusopetuksessa laskee Loimaalla vuoteen 2025 mennessä 280 oppilaalla. Tällä hetkellä oppilasmäärä on 1532 kun vuonna 2025 oppilaita arvioidaan olevan enää 1250. Tämä on valtava muutos seuraavien 5 vuoden aikana. Ryhmämme näkee, että näin suuri lasku oppilasmäärissä on syy sille miksi rakenteelliset muutokset ovat välttämättömiä myös kouluverkossa. Ryhmämme mielestä kaupungin sivistystoimen tehtävä ei ole ylläpitää rakennuksia vaan tarjota laadukas opetus, ammattiataitoisen henkilökunnan toimesta tasapuolisesti aivan jokaiselle loimaalaiselle lapselle ja nuorelle. Esimerkiksi yhden yläkoulun malli antaa mahdollisuuden monipuolisempiin valinnaisopintoihin ja näin tukee yläkoululaisiamme kohti menestyksekkäitä jatko-opintoja. Kaupungin vaikeassa taloustilanteessa myös sivistyspalveluihin on vaadittu jatkuvasti lisää leikkauksia. Vasemmistoliiton ryhmän mielestä lapset ja nuoret eivät saa joutua kaupungin menojen maksajiksi, sillä leikkaukset lasten ja nuorten palveluihin kostautuvat tulevaisuudessa. Yhteiskunnan ylläpitoon ja rakentemiseen tarvitaan kyvykkäitä ja hyvinvoivia tekijöitä.

Samasta syystä vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa lainarahan käyttöä kaupungin talousvajeen kattamiseen. Tällä hetkellä kunnat saavat lainaa jopa negatiivisella korolla. Tällainen mahdollisuus tulisikin hyödyntää täysimääräisenä ja pelkkien leikkausten lisäksi myös investoida, paitsi kaupungin nykyisyyteen myös kaupungin ja sen asukkaiden tulevaisuuteen. Ideologisista syistä velanottoa vastustavat poliittiset ryhmittymät maalaavat uhkakuvia velkakellosta ja toistelevat, ettemme voi elää velaksi tuleville sukupolville. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää ristiriitaisena että lapsilta ja nuorilta, eli tulevilta aikuissukupolvilta voidaan kuitenkin leikata nyt kun he ovat siinä herkässä kehityksen iässä, jossa pohja tulevaisuudelle tehdään. Jokainen syrjäytynyt nuori on pois tulevaisuutemme rakentajista.

Terveydenhuollon kustannukset kasvavat kaikkialla länsimaissa, myös Suomessa. Kuitenkin arvostetussa lääketieteenalan julkaisussa The Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan suomalainen terveydenhuolto on maailman parasta kun otetaan huomioon sekä kustannukset henkilöä kohden, että hoidon laatu mitattuna sairastavuudella ja kuolleisuudella. Kuitenkin samaisessa lehdessä julkaistun artikkelin mukaan Suomen terveydenhuollon heikoin lenkki on perusterveydenhuolto. Loimaan kaupungissa hyvinvointitoimialan kustannukset ovat kasvaneet ja ovat toistuvasti ylittäneet talousarvion. Tämä johtuu suurelta osin erikoissairaanhoidon kustannusten aliarvioinnista ja toisaalta myyntituottojen yliarvioinnista. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin voisimme parhaiten vaikuttaa vaatimalla sairaanhoitopiiriltä tehostamista ja toisaalta panostamalla omaan perusterveydenhuoltoomme, joka vielä toistaiseksi on meidän loimaalaisten omissa käsissä. Toimivaa perusterveydenhuoltoa tarvitaan, jotta erikoissairaanhoidon käyttöä saadaan rajattua vain tarpeelliseen. Myyntituottojen vähäisyyttä selittää se, että etenkin sosiaalipalvelujen osalta lukuisia kaupungin aiemmin omana työnä tuottamia palveluita on valunut yksityisten yritysten tuotettaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös palveluista maksetut asiakas maksut näkyvät nykyisin näiden yritysten tilinpäätöksissä, eivät Loimaan kaupungin.

Tulevassa talousarviossa kaupungin valtuusto tulee päättämään merkittävistä supistuksista loimaalaisten palveluihin. Ryhmässämme herättääkin hämmästystä miten vähällä keskustelulla ilmeisin supistettava rakenne, eli kaupungin luottamushenkilöorganisaatio on ollut. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt aiheesta valtuustoaloitteen jo kesäkuussa 2019. Kuntalain mukaan Loimaan kokoisen kunnan valtuuston minimikoko on 27 valtuutettua. Tällä hetkellä meitä istuu tässä salissa 43 ja jokaiselle meistä maksetaan kokouspalkkio paitsi tästä kokouksesta myös lukuisista muista luottamustehtävän hoitoon kuuluvista kokouksista. Ryhmämme ei siis kritisoi luottamushenkilöpalkkioita sinänsä, sillä jokainen meistä tietää kuinka lukemattomia työtunteja luottamustehtävän huolellinen hoitaminen edellyttää, vaan kritiikkimme kohteena on erilaisten toimikuntien, valiokuntien ja muiden ryhmien määrä ja niiden koko.  Seuraavat kuntavaalit ovat edessä jo 2021, joten päätöksiä luottamushenkilöorganisaatiosta ei voi enää lykätä.

Näistä lähtökohdista vasemmistoliiton valtuustoryhmä lähtee keskusteluun veroprosentista ja talousarviosta.