Ryhmäpuheenvuoro valtuusto 29.8. Strategia

Ryhmäpuhe, strategia 2022-2025

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokouksen seuraajat.
Olemme viimevuosina saaneet havaita miten kovaksi, kyynineksi, vallanhimoiseksi ja
vaihtoehdottomaksi on maailma on muuttunut. Meillä täällä Loimaalla on kunnallisella tasolla
kuitenkin mahdollisuus poiketa tästä valtavirrasta. Meillä on mahdollisuus tehdä omaehtoista
konsensuspolitiikkaa, jossa äänensä saavat kuuluviin kaikki, paitsi poliittiset ryhmät myös tavalliset
kuntalaiset sekä henkilöstön ja elinkeinoelämän edustajat. Politiikkaa, jossa huomioidaan myös
heidät, jotka eivät pidä itsestään meteliä.

On todella hienoa, että tätä strategiaa on työstetty kuntalain hengen mukaisesti laajalla eri
kansalaispiirien kuulemisella. Toteutettuihin kyselyihin tuli paljon vastauksia ja kuten arvata saattaa
“toiveiden tynnyri” pursui yli. Tunnettu ikuisuuskysymyshän on, miten hyviin tarkoituksiin kuluvat
eurot saadaan kaupungin tuloilla katettua. Kaupunkistrategiaa laadittaessa taloudelliset realiteetit
asettavat rajat toimintamahdollisuuksille. Taloudellisten resurssien riittävyys turvataan ainoastaan
pitkäjänteisellä ja kaukonäköisellä päätöksenteolla. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden
kustannushyödyt eivät useinkaan ole välittömästi mitattavissa vaan näkyvät vasta vuosien tai jopa
vuosikymmenien päästä. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei talouspolitiikkaakaan tehdä pelkästään
ideologisin perustein vaan päätöksenteossa kuunnellaan kunkin alan asiantuntijoita. Kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen on sote-uudistuksen jälkeenkin kunnan vastuulle kuuluva
perustehtävä, jonka on näyttävä myös strategiassa.

Uuden strategian laadinnan tulisikin olla myös osa kaupungin omaa peiliinkatsomisen prosessia.
Mikä meillä on hyvää ja mikä huonoa? Ja mitkä teot ja päätökset ovat johtaneet nykytilaan? Lisäksi
strategian tulee sisältää paitsi käytännön toimenpiteitä ja konkreettisia tavoitteita myös
aukikirjoitettuna ne arvot, joiden mukaan tulevaisuudessa haluamme loimaata ja yhteiskuntaa
kehitettävän. Mielestämme nyt käsiteltävänä oleva strategia täyttää nämä vaatimukset paremmin
kuin aiempi vuonna 2018 tehty strategia. Talous muodostaa toiminnan raamit, mutta arvot
muodostavat sen pohjakankaan, jolle kuva tulevaisuuden Loimaasta maalataan. Pelkkä
talousajattelu edellä ei synny hyvää kokonaiskuvaa, ei oikeastaan kuvaa lainkaan. Liian tiukka
talouskuri näivettää kehityksen. Kaikkein tärkeintä strategiatyössä, niin luottamushenkilöiden kuin
kuultujen kuntalaistenkin kannalta on se, että Strategia 2022-2025 lopullisessa valtuuston
päättämässä muodossaan tulee olemaan vuosittaisen päätöksenteon tärkein ohjenuora Loimaan
kaupungin hallinnossa.

Strategiapaperin sivulla 5 kuvatussa SWOT analyysissä Loimaan heikkoudeksi mainitaan vaikeus
uudistusten ja muutosten läpivientiin. Joskus tuntuu myös, että mikäli hyvä ehdotus tulee niin
sanotusti ”väärältä taholta” siihen ei haluta tarttua. Samaisessa analyysissä kiinnitetään huomiota
väestörakenteen kehitykseen ja huoltosuhteen heikkenemiseen. Mielestämme on käsittämätöntä,
että ikääntyvä väestön jätettiin pois kärkihankkeista. Lähes joka 3. loimaalainen on täyttänyt 65
vuotta eli on ”vanhuuseläkeiässä”. Sote-uudistus on huono selitys ikäihmisten jättämiselle
strategian ulkopuolelle, sillä kyllähän kunta tarkoittaa myös yli 65 vuotiaille ensisijaiesti paljon
muuta kuin sosiaali-, terveys- ja hoivapalveluita. Yli 65 vuotiaat harrastavat, liikkuvat, maksavat
veroja, osallistuvat monin tavoin yhteiskuntaan vielä vuosia ennen kuin hyvinvointialueille
siirtyvien palveluiden tarve alkaa korostua. Silti strategian jättää nyt kylmästi huomiotta tämän
kaupungin ainoan kasvavan väestöryhmän. Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos eivät ole
sosiaali ja terveyspalveluilla ratkaistavia ongelmia vaan näiden ratkaisuun tarvitaan mukaan koko
yhteiskuntaa. Tarvitaan asenne muutos siinä, ettei ikääntymistä ja huoltosuhteen muutosta nähtäisi
ainoastaan uhkana ja heikkoutena vaan voimavarana ja mahdollisuutena!

 

Asumisen teemavuotta kovasti puuhataan vuodelle 2023. Kuitenkin myös asumisjärjestelyissä
keskeistä on se missä asuu kaupungin ikääntyvä väestö? Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen
ollessa olematonta pakotetaan moni toimintakykyinen ikääntynyt muuttamaan palvelukeskusten
läheisyyteen jos omalla autolla liikkuminen ei ole mahdollista. Kaiken ikäisten kuntalaisten tulisi
voida tasapuolisesti valita oma asuinpaikkansa ja kaupungin tulisi antaa mahdollisuus asua myös
keskustojen ulkopuolella turvaamalla asiointiliikenne myös ikäihmisille koko kaupungin alueella.

 

Strategiapaperiin pääset tutustumaan kaupungin sivuilla.