Kannanotto Loimaan akuuttikuntoutusosasto 1:n puolesta

Loimaan vasemmistoliiton kunnallisjärjestö päätti syyskokouksessaan 27.10. ottaa kantaa Loimaan kaupungin akuutti kuntoutusosasto 1:n puolesta. Osaston lakkauttamisen valmistelu on keskeytettävä, sillä nähdäksemme osaston lakkauttamisella ei ole saavutettavissa minkäänlaisia säästöjä.

Kaupunkilaisten palvelut on mitoitettava palveluiden todellisen tarpeen mukaan. Loimaalla terveyspalveluiden tarve on suurta johtuen väestön ikärakenteesta. Suurin terveys- ja hoivapalveluiden tarve yleensä keskittyy ihmisen viimeisiin elinvuosiin. Loimaalaiset sairastavat aivan yhtä paljon riippumatta vuodepaikkojen määrästä  ja jossain nämä potilaat on jokatapauksessa hoidettava.  Loimaan akuutit kuntoutusosastot eivät ole missään vaiheessa olleet vajaakäytöllä vaan käyttöaste on ollut sopiva, siten että sairaalasta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden hoitoketjun on ollut mahdollista edetä jouhevasti ja taloudellisia kustannuksia säästäen. Mikäli potilaat eivät pääse siirtymään jatkohoitopaikoille päivystyksestä ja TYKSin osastoilta joutuu kaupunki maksamaan potilaiden ylimääräisistä hoitopäivistä ns. siirtoviivemaksuja. Näitä maksuja Loimaa ei ole vielä joutunut maksamaan.

Loimaan akuutit kuntoutusosastot ovat tiloiltaan hyvässä kunnossa ja mahdollistavat nykyaikaiset vaatimukset täyttävän terveyskeskussairaalatasoisen vuodeosastohoidon, kuten myös erikoissairaanhoidon. Osastolle 1 on vastikään asennettu sairaanhoitopiirin toimesta uudet telemetriaseurantalaitteet, eli laitteet joilla voidaan jatkuvasti seurata ja nauhoittaa potilaan sydämen rytmiä. Tällaista laitteistoa ei ole muilla osastoilla Loimaan sairaalassa. Osastolla 1 on myös kuntoutustiloja, jotka mahdollistavat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöpotilaan vaativan kuntoutuksen. Tällainen vaativa ja tasokas hoito on mahdollista vain osastolla työskentelevien huippuammattilaisten ansiosta.

Osaston lakkautuspuheet ja kaupungin käynnistämät yt-neuvottelut herättävät ymmärrettävästi levottomuutta kaupungin henkilöstön parissa. Ryhmällämme onkin suuri huoli näistä kuntoutusosastolla työskentelevistä ammattilaisista. Loimaan kaltaisten kuntien on tunnetusti vaikeaa rekrytoida korkeasti koulutettuja ammattilaisia kuten sairaanhoitajia. Mikäli kaupungin yt-menettelyjen seurauksena esimerkiksi osaston 1 sairaanhoitajat osoitettaisiin toisiin tehtäviin, mikä olisi se vetovoimatekijä joka saisi nämä ammattilaiset jäämään Loimaan kaupungin alaisuuteen? Esimerkiksi osaston 1 monipuoliseen ja vaativaan työhön kouluttautuneet sairaanhoitajat ovat kysyttyjä ammattilaisia myös muualla. Tämä henkilöstöresurssi on liian arvokas voimavara riskeerattavaksi.

Ryhmässämme hämmästystä herättää myös se, miten hatariin laskelmiin pohjautuen osaston 1 lakkautusajatus on laskettu julkisuuteen. Tarkkoja laskelmia osaston lakkautuksen kustannusvaikutuksista ei ole. Tilojen vuokrakustannukset ainakin kaatuvat kaupungin maksettavaksi vielä vähintään vuoden 2020 loppuun vaikka osaston toiminta ensi keväänä loppuisikin, sillä sairaanhoitopiirin kanssa tehdystä vuokrasopimuksesta ei pääse niin vain eroon. Osaston lakkauttamissuunnitelmat on kuopattava välittömästi ja annettava työrauha kuntoutusosastojen ammattitaitoiselle henkilöstölle.