Ryhmäpuheenvuoro 10.06.2019 valtuuston kokouksessa

 Talous arvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja yleisö, Loimaan tilinpäätös 2018 on katastrofi, hallinnon talousennusteet eivät pitäneet paikkaansa. Vuoden 2018 alijäämä selittyy suuriltaosin hyvinvointisektorin budjetin ylityksellä. Talousarvion 2018 valmistelussa erikoissairaanhoidon kuluja hallituksessa leikattiin perusteettomasti, vastoin hyvinvointivaliokunnan esityksiä. Ei luotettu asiantuntijavaliokuntaan eikä sairaanhoitopiirin antamiin arvioihin palveluidensa käytöstä, luotettiin vain hyvään tuuriin. Lisäksi talousarvioon merkittiin tulopuolelle hallinto-oikeudessa olevista lastensuojelun kustannuksiin liittyvistä oikeusprosesseista mahdollisesti tulossa olevat saatavat, joiden realisoitumisen aikataulusta ei hallinto-oikeuden pitkät käsittelyajat huomioon ottaen, ole mitään tietoa. Tällaisesta tietoisesta menojen alibudjetoinnista ja tulojen ylibudjetoinnista on päästävä eroon!

Hyvinvointisektorin menojen karkaaminen käsistä ei ole tullut yllätyksenä. Kaupunki on kärsinyt rekrytointiongelmista useiden hyvinvointisektorin työntekijäryhmien osalta. Onko niin, että lääkärivaje on johtanut erikoissairaanhoidon suhteettoman suureen käyttöön ja sosiaalityöntekijävaje siirtänyt lastensuojelun painopistettä ennaltaehkäisystä kriisiytyneiden ongelmien käsittelyyn? Vasemmistoryhmä ei voi olla kiinnittämättä huomiota myöskään siihen, että kotisairaalatoiminnan lopettaminen on kasvattanut perustason vuodeosastohoitopäivien määrää akuuteilla kuntoutusosastoilla. Kotisairaalan potilaiden täyttäessä vuodeosastopaikat ei myöskään erikoissariaanhoidon vuodeosastohoitoa ole kyetty myymään ympäristökunnille siinä määrin kuin talousarviossa 2018 oli budjetoitu.

Viime vuosina Loimaan kaupunki on lisännyt voimakkaasti ostopalveluja, joita vasemmistoryhmämme ei ole hyväksynyt. Oman toiminnan siirtäminen ostopalveluiksi ei myöskään ole tuonut parannusta kaupungin taloudelliseen tilanteeseen, kuten käy ilmi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta. Vasemmistoryhmämme jakaa myös tarkastuslautakunnan näkemyksen siitä, että jatkossa veroprosentti ja talousarvio tulee käsitellä kaupunginvaltuustossa samanaikaisesti.

Paljon puhutaan Loimaan vetovoimtekijöistä eikä pitäisikään unohtaa, että Loimaan kaupunki on alueen suurin työllistäjä ja kaupungin maine työnantajana on suorastaan kriittinen vetovoimatekijä. Siksi myös nyt kokousasikirjoista löytyvä henkilöstöraportti tulee olla keskeisenä ohjenuorana talousarviota 2020 laadittaessa. Myös edellämainittujen rekrytointiongelmien syyt tulee selvittää ja analysoida, jotta jatkossa vastaavilta ongelmilta voidaan välttyä.

Kaupungin väestökehityksen edessä on pidetty välttämättömänä uudistaa myös kaupungin palveluverkkoa. Palveluverkkoa koskevat päätökset ovat isoja ja vaikutuksiltaan laajoja. Erityisesti näitä kunnallisia palveluita käyttävät lapset ja lapsiperheet, joiden varassa lepää myös kaupunkimme tulevaisuus. Sen vuoksi palveluverkkoa koskevien muutosten lapsivaikutukset tulee arvioida erityisen huolella, objektiivisesti ja kiihkottomasti, jotta näihin suunnittelussa esilläolleisiin palveluverkkoa koskeviin eri vaihtoehtoihin liittyvät ongelmat voidaan mahdollisimman hyvin ennakoida ja välttää.

Maarit Koivisto, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä