Valtuustoaloite 12.6.2023 Vieraslajien torjunta Loimaan kaupungissa

Vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle Suomessa ja maailmalla. Uudessa elinympäristössään
vieraslajit muuttavat ympäristöä, vaikeuttavat alkuperäisten lajien selviytymistä, levittävät tauteja tai
aiheuttavat vahinkoa esimerkiksi viljelykasveille ja metsätaloudelle. Vieraslajit ovat toiseksi suurin
uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle maailmassa.
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) velvoittaa kiinteistön omistajan
huolehtimaan toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen
rajoittamiseksi.
Suurin osa vieraslajeista on kasveja. Useat haitallisista lajeista ovat tarkoituksella istutettuja
puutarhakasveja. Haitallisiin vieraslajeihin kuuluu mm. jättiputki, jättipalsami, komealupiini, kurtturuusu,
keltamajavankaali ja isosorsimo.
Suomeen on laadittu jo vuonna 2012 kansallinen strategia vieraslajien torjumiseksi. Myös kaupungit ja
kunnat ovat keskeisessä asemassa strategian toteuttamiseksi.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Loimaan kaupunki aktivoituu vieraslajien torjuntatyössä omistamillaan
ja kaupungin alueella sijaitsevilla maa-, metsä- ja vesialueilla. Kaupungin tulee kannustaa asukkaita ja maan
omistajia osallistumaan vieraslajien torjuntatyöhön myös yksityisomistuksessa olevilla kiinteistöillä.
Kaupungin tulee myös kartoittaa merkittävät vieraslajiesiintymät alueellaan kuntalaisten havaintoja
hyödyntäen ja laatia suunnitelma näiden merkittävien vieraslajiesiintymien hävittämiseksi ja leviämisen
estämiseksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä